ผลการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 12


ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 12

.....................................................

ตามที่ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้เปิดซองสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ทำการอำเภอเมืองกระบี่) ตามประกาศสอบราคาลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น
ปรากฏว่า ผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 12 คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่การโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 1,377,520.-บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556


(ลงชื่อ)
(นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง)
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย

เอกสารแนบ :


By : Administrator ,Email : webmaster@krabinoi.go.th,Date :2013-03-14