LONG LIVE THE KING
 
  หน้าหลัก รู้จักกระบี่น้อย โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์พัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมลิงค์  
Welcome to Krabinoi.org
 
 
 
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 แผนที่ตำบล

 โครงสร้าง
 อำนาจหน้าที่
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเภทของ อบต.

 โครงสร้างองค์กร
 ผู้บริหารท้องถิ่น
 สมาชิกสภา
 เจ้าหน้าที่
   สำนักปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนการโยธา

 บอกเล่าเก้าสิบ
 ยุทธศาตร์พัฒนา
 นโยบายพัฒนา
 แผนพัฒนา

 รายงานโครงการ
 รายงานรายรับ-จ่าย

 งานทะเบียนราษฏร์
 งานบัตรประชาชน
 งานทะเบียนสมรส
 ภาษีโรงเรือน ที่ดิน
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีป้าย
 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์

 การเดินทาง
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ของฝาก..

 ประมวลภาพ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ติดต่อสอบถาม
 กระดานข่าว
 ร้องเรียน ร้องทุกข์
 รวมลิงค์

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนตำบล อบต.กระบี่น้อย

ส่วนการคลัง

 
 น.ส.จิรา พัฒฉิม
หัวหน้าส่วนการคลัง


น.ส.เกษร ห่อกุล
นักวิชาการการเงิน และบัญชี
 

นางช่อฟ้า สุริยะผล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางศรีสุวรรณ สุขเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส. เสาวภา พงศาปาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
     

นางสาวเลขา เชื้อหอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางกาญจนา   ทองดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวศริญา พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


 
Hit counter
23587
Users online
01
Page loadtime:
0_1004
© 2007 http://www.krabinoi.go.th
โทรศัพท์ 075-652779, โทรสาร 075-652780
You can send your comment to webmaster@krabinoi.go.th