LONG LIVE THE KING
 
  หน้าหลัก รู้จักกระบี่น้อย โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์พัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมลิงค์  
Welcome to Krabinoi.org
 
 
 
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 แผนที่ตำบล

 โครงสร้าง
 อำนาจหน้าที่
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเภทของ อบต.

 โครงสร้างองค์กร
 ผู้บริหารท้องถิ่น
 สมาชิกสภา
 เจ้าหน้าที่
   สำนักปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนการโยธา

 บอกเล่าเก้าสิบ
 ยุทธศาตร์พัฒนา
 นโยบายพัฒนา
 แผนพัฒนา

 รายงานโครงการ
 รายงานรายรับ-จ่าย

 งานทะเบียนราษฏร์
 งานบัตรประชาชน
 งานทะเบียนสมรส
 ภาษีโรงเรือน ที่ดิน
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีป้าย
 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์

 การเดินทาง
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ของฝาก..

 ประมวลภาพ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ติดต่อสอบถาม
 กระดานข่าว
 ร้องเรียน ร้องทุกข์
 รวมลิงค์
  [2014-04-24] สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง (อ่าน 7)
  [2014-04-22] สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาบาดาล บ้านทับหัวกา (อ่าน 5)
  [2014-04-22] ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 (อ่าน 9)
  [2014-04-18] ประกาศรายชื่อ (อ่าน 23)
  [2014-04-11] ประกาศ (อ่าน 38)
  [2014-04-09] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (อ่าน 28)
  [2014-04-04] ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา (อ่าน 18)
  [2014-04-04] ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาถนนสายบ้านกระบี่น้อย – บ้านไสโป๊ะ (อ่าน 16)
  [2014-04-04] ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาถนนสายคลองเนียง – โลตัส ด้วยวิธีพิเศษ (อ่าน 14)
  [2014-04-04] ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาถนนสายซอยสวนปาล์ม, ถนนสาย บ้านน้ำจาน – เขาพนม และถนนส (อ่าน 11)
  [2014-04-04] ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาถนนสายนานอก ซอย 3 ด้วยวิธีพิเศษ (อ่าน 12)
  [2014-04-04] ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา (อ่าน 13)
  [2014-04-04] ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา (อ่าน 11)
  [2014-04-04] ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาถนนสายซอยสามัญ ด้วยวิธีพิเศษ (อ่าน 14)
  [2014-04-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 18)
  [2014-04-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 17)
  [2014-04-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 13)
  [2014-04-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 13)
  [2014-04-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 16)
  [2014-03-25] รับสมัครพนักงาน (อ่าน 105)
  [2014-03-21] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูล จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต (อ่าน 40)
  [2014-03-21] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 35)
  [2014-03-21] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 33)
  [2014-03-10] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 57)
  [2014-03-10] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 46)
  [2014-03-10] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 46)
  [2014-02-28] กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูล จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครง (อ่าน 46)
  [2014-02-28] รับสมัครนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (อ่าน 56)
  [2014-02-24] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในบ้าน บ้านนา (อ่าน 52)
  [2014-02-24] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างอู่เกียรติเจ (อ่าน 39)
  [2014-02-24] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยผู้ว่า บ้านน (อ่าน 34)
  [2014-02-24] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านน้ำจ (อ่าน 38)
  [2014-02-24] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูนงเยาว์ บ (อ่าน 50)
  [2014-02-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 32)
  [2014-02-20] ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557 (อ่าน 25)
  [2014-02-19] ประกาศแต่งตั้งตลาดกลางการประมูลฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (อ่าน 29)
  [2014-02-13] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายรวมใจพัฒนา บ้านคลองเนียง (อ่าน 41)
  [2014-02-11] ประกาศกำหนดวัน เวลาในการประมูลฯ ก่อสร้างถนนสายบ้านเขาตั้ง-บ้านโพธิ์เรียง (อ่าน 35)
  [2014-02-03] ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายปากคลอง บ้านทับหัวกา  (อ่าน 54)
  [2014-02-03] ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยโคกแต้ว (ประชาอุทิศ) บ้านหว่างคลองไทย – บ้านเขาตั้ง  (อ่าน 61)
  [2014-02-03] ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านไร่ - คลองเนียง  (อ่าน 52)
  [2014-01-31] ประชาสัมพันธ์ ตารางการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (อ่าน 44)
  [2014-01-31] ประกาศ กำหนดการยื่นซองประมูล และวันเวลาในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (อ่าน 38)
  [2014-01-28] เปิดเผยราคา ปปช. บุกเบิกถนนสายรวมใจพัฒนา บ้านคลองเนียง (อ่าน 49)
  [2014-01-28] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย รวมใจพัฒนา บ้านคลองเนียง (อ่าน 48)
  [2014-01-21] ประกาศขอเลื่อนกำหนดการยื่นซองประมูล และวันเวลาในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อ่าน 42)
  [2014-01-21] ประกาศขอเลื่อนกำหนดการยื่นซองประมูล และวันเวลาในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อ่าน 36)
  [2014-01-17] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมายานพาหนะเดินทางฯ โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 56)
  [2014-01-02] เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาตั้ง – บ้านโพธิ์เรียง  (อ่าน 65)
  [2013-12-18] ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 74)
  [2013-12-16] ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) (อ่าน 73)
  [2013-11-29] ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างทั่วไป (อ่าน 186)
  [2013-11-27] ประกาศผู้มีสิทธิรับการประเมิน (อ่าน 123)
  [2013-11-27] ประกาศผลการสอบ (อ่าน 143)
  [2013-11-25] ประกาศแต่งตั้งตลาดกลางการประมูลฯ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาตั้ง - บ้านโพธิ์เรียง (อ่าน 84)
  [2013-11-14] รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (อ่าน 171)
  [2013-11-05] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (อ่าน 313)
  [2013-10-30] ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ประจำปี 2558 (1 -30 พ.ย.2556) (อ่าน 125)
  [2013-10-30] กำหนดการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 127)
  [2013-10-28] ใบสมัครการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 (อ่าน 124)
  [2013-10-28] ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 113)
  [2013-10-17] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง (อ่าน 80)
  [2013-10-17] รับโอนย้าย (อ่าน 209)
  [2013-10-17] ตารางการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ระดับอำเภอ (อ่าน 126)
  [2013-10-10] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 90)
  [2013-10-10] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 71)
  [2013-09-25] สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายวัดถ้ำเสือ หมู่ที่ 1 ตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 125)
  [2013-09-25] สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเขาตั้ง – โพธิ์เรียง หมู่ที่ 8 – 3 ต (อ่าน 122)
  [2013-09-20] การไฟฟ้าแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 25 กันยายน 2556 (อ่าน 134)
  [2013-09-20] ประกาศกำหนดวัน เวลาในการประมูลฯ ก่อสร้างระบบประปา (อ่าน 110)
  [2013-09-18] เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 171)
  [2013-09-16] โครงการ ปั่นด้วยใจ ไปด้วยรัก Epissode 2 ทุนการศึกษาเพื่อน้อง (อ่าน 90)
  [2013-09-09] ขอเรียนเชิญ ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (อ่าน 134)
  [2013-09-05] รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ส.ค. 2556  (อ่าน 125)
  [2013-09-05] รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ส.ค. 2556  (อ่าน 103)
  [2013-09-05] รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ส.ค. 2556  (อ่าน 100)
  [2013-09-04] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดย (อ่าน 208)
  [2013-08-28] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 99)
  [2013-08-28] ประกาศแต่งตั้งตลาดกลางการประมูลฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 2 โครงการ (อ่าน 93)
  [2013-08-28] เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านทับหัวกา หมู่ที่ 5 (อ่าน 89)
  [2013-08-28] เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหว่างคลองแขก หมู่ที่ 4 (อ่าน 88)
  [2013-08-26] ประกาศ รับโอนข้าราชการครู พนักงานครู พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (อ่าน 179)
  [2013-08-26] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 161)
  [2013-08-15] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 123)
  [2013-08-13] ประกาศสอบราคาจ้างโีครงการซ่อมแซมประตูทางเข้าโรงเีรียนบ้านกระบี่น้อย ป้ายโรงเรียน และห้องสำนักงาน (คร (อ่าน 99)
  [2013-07-30] ประกาศผลการสรรหา. (อ่าน 233)
  [2013-07-26] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องสอบราคาซ่อมแซมประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านกระบี่น้อย ป้ายโรงเรียน ห้องส (อ่าน 141)
  [2013-07-26] ประการเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 23 รายการ (อ่าน 238)
  [2013-07-24] ตารางการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2556  (อ่าน 175)
  [2013-07-18] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) (อ่าน 192)
  [2013-07-18] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 (อ่าน 167)
  [2013-07-18] ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561 (อ่าน 142)
  [2013-07-17] แจ้งการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อรับเงินยังชีพความพิการ (อ่าน 209)
  [2013-07-12] โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556  (อ่าน 122)
  [2013-07-11] ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง (อ่าน 255)
  [2013-07-10] ข่าวจากแขวงการทางกระบี่ (อ่าน 154)
  [2013-07-04] เทศบาลมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (อ่าน 136)
  [2013-07-03] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง (ครั้งที่ 2) (อ่าน 147)
  [2013-07-03] ประกาศกำหนดวัน เวลาในการประมูลฯ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ (อ่าน 113)
  [2013-07-02] รับสมัคร (อ่าน 242)
  [2013-07-02] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 273)
  [2013-06-26] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 (อ่าน 107)
  [2013-06-25] ประกาศแต่งตั้งตลาดกลางการประมูลฯโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ (อ่าน 109)
  [2013-06-25] ตารางการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556  (อ่าน 122)
  [2013-06-19] เฝ้าระวัง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (อ่าน 133)
  [2013-06-17] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 163)
  [2013-06-13] ประกาศ (อ่าน 188)
  [2013-06-11] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (อ่าน 121)
  [2013-06-04] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบริษัทศรีผ่อง หมู่ที่ 1 (อ่าน 135)
  [2013-06-04] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยท้อน - คลองตอก หมู่ที่  (อ่าน 108)
  [2013-06-04] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายท่าเรือเก่าหมู่ที่ 2  (อ่าน 116)
  [2013-06-04] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายไร่ออก หมู่ที่ 4 (อ่าน 119)
  [2013-06-04] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (อ่าน 108)
  [2013-05-31] การกำหนดสมัยการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2556 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2557 (อ่าน 117)
  [2013-05-27] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา ในการประมูลฯ (อ่าน 146)
  [2013-05-21] วารสารกระบี่น้อย ฉบับปฐมฤกษ์ 2556 (อ่าน 184)
  [2013-05-09] เรียนเชิญพี่น้องตำบลกระบี่น้อย ร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลกระบี่น้อยเกมส์ครั้งที่ 1 (อ่าน 139)
  [2013-05-09] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยถูกลืม หมู่่ที่ 2 (อ่าน 126)
  [2013-05-09] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหยูบู หมู่ที่ 2 (อ่าน 121)
  [2013-05-09] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานอก ซอย 2 หมู่ที่ 11 (อ่าน 125)
  [2013-05-09] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยถ้ำยอ หมู่ที่ 1 (อ่าน 115)
  [2013-05-09] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอุทิศ หมู่ที่ 12 (อ่าน 116)
  [2013-05-09] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควน - บ้านนา หมู่ที่ 8 (อ่าน 124)
  [2013-05-09] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายต้วน แซ่เฮง หมู่ที่ 3 (อ่าน 115)
  [2013-05-03] ตารางการออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน พฤษภาคม  (อ่าน 127)
  [2013-05-01] ประกาศแต่งตั้งตลาดกลางการประมูลฯโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 5 โครงการ (อ่าน 141)
  [2013-05-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายไร่ออก หมู่ที่ 4  (อ่าน 137)
  [2013-05-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบริษัทศรีผ่อง หมู่ที่ 1 (อ่าน 140)
  [2013-05-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยท้อน – คลองตอก หมู่ที่  (อ่าน 111)
  [2013-05-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายท่าเรือเก่า หมู่ที่ 2  (อ่าน 133)
  [2013-05-01] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างลาดถนนยางสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9  (อ่าน 140)
  [2013-04-25] ประกาศแต่งตั้งตลาดกลางการประมูลฯโครงการก่อสร้างถนน คสล. 7 โครงการ (อ่าน 129)
  [2013-04-25] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา ในการประมูลฯ (อ่าน 167)
  [2013-04-23] โปรแกรมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท (กีฬาเทศบาลกระบี่น้อย ครั้งที่ 1/2556) (อ่าน 187)
  [2013-04-10] เชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 วันที่ 11 เมษายน 2556  (อ่าน 167)
  [2013-03-28] ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยถูกลืม หมู่ที่ 2  (อ่าน 183)
  [2013-03-28] ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยหยีบู หมู่ที่ 2  (อ่าน 144)
  [2013-03-28] ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนานอก ซอย 2 หมู่ที่ 11  (อ่าน 169)
  [2013-03-28] ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอย ถ้ำยอ หมู่ที่ 1  (อ่าน 148)
  [2013-03-28] ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยอุทิศ หมู่ที่ 12  (อ่าน 143)
  [2013-03-28] ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านควน – บ้านนา หมู่ที่ 8  (อ่าน 156)
  [2013-03-28] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายต้วน แซ่เฮง หมู่ที่ 3 (อ่าน 152)
  [2013-03-14] ผลการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 12 (อ่าน 183)
  [2013-03-12] ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 204)
  [2013-03-08] รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของ ทต.กระบี่น้อย (อ่าน 312)
  [2013-03-04] ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 476)
  [2013-03-01] รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 (อ่าน 166)
  [2013-02-26] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย หลังสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 12 (อ่าน 195)
  [2013-02-22] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการปร (อ่าน 284)
  [2013-02-22] ตารางกำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ (เดือนมีนาคม (อ่าน 180)
  [2013-02-19] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (อ่าน 213)
  [2013-02-12] ทต.กระบี่น้อยต้องรับโอนย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (อ่าน 472)
  [2013-02-12] เปลี่ยนแปลงตารางประชาคม (อ่าน 215)
  [2013-02-11] สอบราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  (อ่าน 278)
  [2013-02-05] ประกาศ (อ่าน 362)
  [2013-01-28] เทศบาลตำบลกระบี่น้อยต้องการรับโอนย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (อ่าน 477)
  [2013-01-28] การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพในการใช้งาน (อ่าน 585)
  [2013-01-25] รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ วันที่ 15 มกราคม 2556 (อ่าน 237)
  [2013-01-24] ตารางกำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ (เดือนกุมภาพันธ์) (อ่าน 220)
  [2013-01-16] ทต.กระบี่น้อยต้องรับโอนย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (อ่าน 475)
  [2013-01-16] รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2556  (อ่าน 193)
  [2013-01-16] ประชาสัมพันธ์ ตารางการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (อ่าน 248)
  [2013-01-08] ขอเชิญร่วมงานวันเด็แหงชาติ 2556 ชมการแสดง แจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย (อ่าน 236)
  [2012-12-27] ประกาศผลการสรรหา (อ่าน 316)
  [2012-12-24] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (อ่าน 404)
  [2012-12-21] ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อ่าน 216)
  [2012-12-18] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 (อ่าน 287)
  [2012-12-07] เทศบาลตำบลกระบี่น้อยรับสมัครพนักงานจ้าง (อ่าน 506)
  [2012-12-03] ประกาศเรื่อง การชำระภาษีโรงเรือน ที่ดิน ป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำ ปี พ.ศ.2556 (อ่าน 306)
  [2012-11-28] บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ครั้งแรก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 (อ่าน 326)
  [2012-11-28] ตารางกำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ (เดือนธันวาคม) (อ่าน 282)
  [2012-11-08] ตารางการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ (อ่าน 451)
  [2012-11-08] ตารางการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ฯ (อ่าน 643)
  [2012-11-02] รับโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 (อ่าน 428)
  [2012-10-30] ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบัยนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 (อ่าน 334)
  [2012-10-29] ผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง  (อ่าน 369)
  [2012-10-12] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 717)
  [2012-09-28] แจ้งเตือนอุทกภัย (อ่าน 326)
  [2012-09-25] ประชาสัมพันธ์ การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (เขต 1 และ เขต2) ตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 407)
  [2012-09-25] เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระบี่น้อยไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (อ่าน 316)
  [2012-09-12] ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 562)
  [2012-08-31] การกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระ (อ่าน 442)
  [2012-08-31] ประกาศจาก ผอ.การเลือกตั้ง ประจำตำบล เรื่องการกำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง (อ่าน 479)
  [2012-08-31] ประกาศจาก ผอ.การเลือกตั้ง ประจำตำบล เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ต.กระบี่น้อย (อ่าน 390)
  [2012-08-31] การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครสมาชิกเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 469)
  [2012-08-30] เตือนภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ (อ่าน 347)
  [2012-08-27] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน  (อ่าน 486)
  [2012-08-08] รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2555 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ  (อ่าน 293)
  [2012-08-06] ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุให้เป็นห้องทำงาน (อ่าน 251)
  [2012-08-01] กำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (อ่าน 269)
  [2012-07-20] ประกาศขึ้นบัญชี  (อ่าน 589)
  [2012-07-20] ประกาศขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 441)
  [2012-07-18] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  (อ่าน 404)
  [2012-07-18] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 354)
  [2012-07-17] สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุให้เป็นห้องทำงานของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อ่าน 315)
  [2012-07-11] ผลการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนหนองใหญ่ หมู่ที่ 6 (อ่าน 297)
  [2012-07-05] ประกาศผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 500)
  [2012-07-04] ประกาศ (อ่าน 426)
  [2012-07-02] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 487)
  [2012-06-28] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายควนหนองใหญ่ หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2 (อ่าน 255)
  [2012-06-28] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 327)
  [2012-06-26] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 (อ่าน 289)
  [2012-06-26] ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2555 (อ่าน 272)
  [2012-06-25] ผลการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านห้วยเหรียง – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 (อ่าน 269)
  [2012-06-25] ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 7 (อ่าน 196)
  [2012-06-25] ผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตตำบลกระบี่น้อย  (อ่าน 225)
  [2012-06-25] ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (อ่าน 193)
  [2012-06-19] โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล กระบี่น้อยเกมส์ ครั้งที่ 10 (อ่าน 247)
  [2012-06-11] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านห้วยเหรียง – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7  (อ่าน 235)
  [2012-06-11] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายควนหนองใหญ่ หมู่ที่ 6 (อ่าน 226)
  [2012-06-11] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 7 (อ่าน 237)
  [2012-06-11] สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตตำบลกระบี่น้อย  (อ่าน 289)
  [2012-06-08] ประกาศรับสมัคร (อ่าน 430)
  [2012-06-06] ประกาศเตือนภัย (อ่าน 300)
  [2012-05-21] มหาดไทย ..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ (อ่าน 300)
  [2012-05-03] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 426)
  [2012-04-30] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 309)
  [2012-04-30] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 294)
  [2012-04-30] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 245)
  [2012-04-30] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 252)
  [2012-04-30] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 243)
  [2012-04-30] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 240)
  [2012-04-30] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 233)
  [2012-04-30] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 215)
  [2012-04-20] ประกาศผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (อ่าน 283)
  [2012-04-12] ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันผู้สูงอายุ  (อ่าน 250)
  [2012-04-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 340)
  [2012-04-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 265)
  [2012-04-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 267)
  [2012-04-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 269)
  [2012-04-10] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (อ่าน 297)
  [2012-04-10] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (อ่าน 262)
  [2012-04-04] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านหน้าชิง หมู่ที่ 1 – บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลทับปริก (อ่าน 282)
  [2012-03-26] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา ถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 6  (อ่าน 342)
  [2012-03-26] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา ถนนสายดีเทค – คลองเนียง หมู่ที (อ่าน 276)
  [2012-03-26] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา ถนนสายในบ้านน้ำจาน – ท่าเรือ  (อ่าน 247)
  [2012-03-26] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา ถนนสายนานอก ซอย 2 (ซอยปลาดุก) ห (อ่าน 267)
  [2012-03-26] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา ถนนสายเฮ้าท์เลท – โคกกอ หมู่ (อ่าน 256)
  [2012-03-26] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา ถนนสายนานอก – ทิวเขา หมู่ที่ 11  (อ่าน 261)
  [2012-03-26] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา ถนนสายนานอก ซอย 1 หมู่ที่ 11  (อ่าน 265)
  [2012-03-23] ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 303)
  [2012-03-23] ประกาศ กำหนดวัน เวลาในการประมูลจ้างฯ (อ่าน 256)
  [2012-03-23] สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร Capeseal หมู่ที่ 12 บ้านคลองเนียง สายดีเทค – คลองเนียง หมู่ที่  (อ่าน 267)
  [2012-03-23] สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร Capeseal หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง – หมู่ที่ 8 บ้านเขาตั้ง  (อ่าน 238)
  [2012-03-23] สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร Capeseal หมู่ที่ 9 บ้านสองแพรก – หมู่ที่ 13 บ้านนาตีน ตำบลก (อ่าน 221)
  [2012-03-23] สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร Capeseal หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เรียง สายบ้านนาตีนกลาง ตำบลกระ (อ่าน 228)
  [2012-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 234)
  [2012-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 225)
  [2012-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 213)
  [2012-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 220)
  [2012-03-21] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 223)
  [2012-03-21] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (อ่าน 270)
  [2012-03-16] ประกาศกำหนดวันเวลาในการประมูลจ้างฯ (อ่าน 215)
  [2012-03-05] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 277)
  [2012-03-05] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 271)
  [2012-03-02] รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2555 วันที่ 13 ก.พ. 2555 (อ่าน 261)
  [2012-03-02] โปรแกรมการแข่งขัน D1 กระบี่ FC (อ่าน 342)
  [2012-02-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมผิวจ (อ่าน 277)
  [2012-02-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมผิวจ (อ่าน 259)
  [2012-02-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมผิวจ (อ่าน 261)
  [2012-02-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมผิวจ (อ่าน 254)
  [2012-02-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมผิวจ (อ่าน 278)
  [2012-02-24] รณรงค์ เรื่องเฝ้าระวังไฟป่า และหมอกควัน (อ่าน 266)
  [2012-02-22] ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) (อ่าน 318)
  [2012-02-22] ประกาศ รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. กระบี่น้อย ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 299)
  [2012-02-21] ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 211)
  [2012-02-21] ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ (อ่าน 289)
  [2012-02-16] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสี่แยกโคกขี้เหล็ก – บ้านนายประ (อ่าน 323)
  [2012-02-16] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายท่าเรือ – ในบ้านน้ำจาน หมู่ที (อ่าน 267)
  [2012-02-16] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 .(น (อ่าน 233)
  [2012-02-16] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านไร่ – คลองเนียง หมู่ที่ 1 (อ่าน 240)
  [2012-02-16] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านไร่ออก หมู่ที่ 4 ตำบลกร (อ่าน 270)
  [2012-02-14] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านหน้าชิง หมู่ที่ 1 – บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลทับปริก (อ่าน 261)
  [2012-02-14] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหว่างคลองไทย – บ้านเขาตั้ง หมู่ที่ 10 - หมู (อ่าน 254)
  [2012-02-14] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทับหัวกา หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 239)
  [2012-02-13] ผลการสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง เพื่อทัศนะศึกษาดูงานภาคกลางและภาคตะวันออก (อ่าน 312)
  [2012-02-13] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ (อ่าน 271)
  [2012-02-13] ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 218)
  [2012-02-07] ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (อ่าน 271)
  [2012-01-27] ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางเพื่อทัศนะศึกษาดูงานภาคกลางและภาคตะวันออก  (อ่าน 373)
  [2012-01-26] ประกาศรับสมัคร (อ่าน 488)
  [2012-01-24] ประกาศสอบคัดเลือก ตำแหน่ง รองปลัด อบต. (อ่าน 477)
  [2012-01-20] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ  (อ่าน 437)
  [2012-01-18] แจ้งเรื่อง การป้องกันภัยหนาว (อ่าน 272)
  [2012-01-13] กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 (อ่าน 398)
  [2012-01-06] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องชำระภาษีโรง (อ่าน 314)
  [2011-12-21]  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 349)
  [2011-12-15] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 329)
  [2011-12-14] ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปี่ใหม่ พ.ศ 2555 (อ่าน 313)
  [2011-11-24] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 356)
  [2011-11-08] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (อ่าน 377)
  [2011-11-04] สรุปรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 (อ่าน 484)
  [2011-10-20] ตารางการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่คัพ (อ่าน 519)
  [2011-10-13] ประกาศรับสมัคร (อ่าน 684)
  [2011-10-10] รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (อ่าน 418)
  [2011-10-07] ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ระดับ อำเภอเมืองกระบี่ (อ่าน 370)
  [2011-09-27] ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจาก อบต.กระบี่น้อย เป็นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 441)
  [2011-09-22] คัดตัวนักกีฬาฟุตบอล (อ่าน 355)
  [2011-09-22] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557  (อ่าน 393)
  [2011-09-13] เตือนภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม (อ่าน 349)
  [2011-09-02] ประกาศผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (อ่าน 338)
  [2011-09-02] เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 316)
  [2011-08-31] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (อ่าน 306)
  [2011-08-31] ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ (อ่าน 416)
  [2011-08-29] เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก (อ่าน 293)
  [2011-08-26] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ (อ่าน 364)
  [2011-08-23] ประกาศ กำหนดวัน สถานที่ในการประมูล ก่อสร้างถนน คสล. (อ่าน 280)
  [2011-08-22] ประกาศรับสมัคร (อ่าน 385)
  [2011-08-19] สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม และถนนที่มีน้ำท่วมขังในเขตองค์ก (อ่าน 335)
  [2011-08-16] ประกาศ กำหนดวัน สถานที่ในการประมูล ก่อสร้างถนนลาดยาง (อ่าน 272)
  [2011-08-15] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายควนเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลกระบี่น้อย  (อ่าน 265)
  [2011-08-15] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองเนียง – บ้านหน้าชิง หมู่ที่ (อ่าน 300)
  [2011-08-10] ประกาศเตือนภัยจากลมมรลุมฯ (อ่าน 320)
  [2011-08-09] ประกาศรับสมัคร (อ่าน 426)
  [2011-08-09] อบต.กระบี่น้อย มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับฐานะอบต.กระบี่น้อยเป็นเทศบาล  (อ่าน 340)
  [2011-08-04] ประกาศผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (อ่าน 316)
  [2011-08-03] รณรงค์สวมหมวกกันน๊อก 100 % ในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 252)
  [2011-07-29] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (อ่าน 297)
  [2011-07-29] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหว่างคลองไทย ซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลกระบี่น (อ่าน 286)
  [2011-07-29] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านควน – บ้านนา หมู่ที่ 8 ตำบลกระ (อ่าน 264)
  [2011-07-29] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งมะพร้าว – นาหัวนอน หมู่ที่ 10  (อ่าน 274)
  [2011-07-29] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายถ้ำทุเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลกระบี่น้อ (อ่าน 255)
  [2011-07-29] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยแก้วพัฒนา – ท่าใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี (อ่าน 247)
  [2011-07-29] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโคกกอ หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 232)
  [2011-07-29] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหมออุ๊ หมู่ที่ 12 ตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 239)
  [2011-07-29] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าวัดสุวรรณธาราราม หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่ (อ่าน 258)
  [2011-07-27] ประกาศแต่งตั้งตลาดกลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (อ่าน 261)
  [2011-07-26] อบต.กระบี่น้อย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 246)
  [2011-07-22] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองเนียง – บ้านหน้าชิง หมู่ที่ (อ่าน 248)
  [2011-07-22] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองเทา – ควนท้อน หมู่ที่ 5 ตำบลก (อ่าน 235)
  [2011-07-22] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายควนเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 218)
  [2011-07-21] ประกาศแต่งตั้งตลาดกลาง (อ่าน 239)
  [2011-07-19] ประกาศเตือนภัยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าใหลหลากและดินโคลนถล่ม (อ่าน 252)
  [2011-07-19] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะ (อ่าน 593)
  [2011-07-14] ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนส่วนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม และถนนที่มีน้ำท่วมขังใน (อ่าน 245)
  [2011-07-12] สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม และถนนที่มีน้ำท่วมขังในเขตองค์ก (อ่าน 298)
  [2011-06-08] ผลการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (อ่าน 345)
  [2011-05-25] ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยใจดี หมู่ที่ 11 (อ่าน 354)
  [2011-05-25] สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (อ่าน 453)
  [2011-05-18] ผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมายานพาหนะเดินทางฯ (อ่าน 357)
  [2011-05-18] ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมครุภัณฑ์  (อ่าน 410)
  [2011-05-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านน้ำรอบ หมู่ที่ 11  (อ่าน 358)
  [2011-05-11] ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อยว่าด้วย การใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พ.ศ. 2554 (อ่าน 369)
  [2011-05-11] ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย ระเบียบ ว่าด้วย การใช้รถตู้พยาบาล พ.ศ. 2554 (อ่าน 336)
  [2011-05-10] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมครุภัณฑ์ (แก (อ่าน 331)
  [2011-05-09] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยใจดี บ้านนานอก หมู่ที่ 11  (อ่าน 335)
  [2011-05-09] โปแกรมการแข่งขัน กีฬากระบี่น้อยเกมส์ ครั้งที่ 9/2554 (อ่าน 281)
  [2011-05-02] ประกาศรับสมัครคัดเลือก (อ่าน 404)
  [2011-04-29] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมครุภัณฑ์  (อ่าน 279)
  [2011-04-29] ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางเพื่อทัศนะศึกษาดูงานภาคกลาง  (อ่าน 233)
  [2011-04-29] ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางเพื่อทัศนะศึกษาดูงานภาคกลาง  (อ่าน 254)
  [2011-04-22] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ 100,000 บาท (อ่าน 667)
  [2011-04-20] เรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ อบต.กีบี่น้อย (อ่าน 273)
  [2011-04-20] อบต. กระบี่น้อย รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด (อ่าน 293)
  [2011-04-12] สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 6 (อ่าน 292)
  [2011-04-08] รับสมัคร คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (อ่าน 275)
  [2011-04-01] ประมวลภาพอุทกภัย ตำบลกระบี่น้อย และความช่วยเหลือ (อ่าน 436)
  [2011-04-01] ประกาศเตือนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 294)
  [2011-03-30] เตื่อนภัยน้ำท่วม (อ่าน 364)
  [2011-03-25] รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 (อ่าน 299)
  [2011-03-23] ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับบนักเรียนศพด.บ้านโพธิ์เรียง (อ่าน 325)
  [2011-03-22] สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )  (อ่าน 280)
  [2011-03-01] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งดวงโคมส่องสว่างในพื้นที่ต.กระบี่น้อย ครั้งที่ 2 (อ่าน 347)
  [2011-02-21] ประกาศ กำหนดวัน สถานที่ในการประมูล ก่อสร้างอาคารเตาเผาศพไร้มลพิษ ช่วงที่ 2 (อ่าน 307)
  [2011-02-21] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายงานผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง  (อ่าน 297)
  [2011-02-10] ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2554 (อ่าน 241)
  [2011-02-09] ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา อันเชิญพระพุทธเจ้าปางนาคปรก (อ่าน 299)
  [2011-02-01] ร่วมชม ศึกเกาะลันตา มวยไทยโลก (อ่าน 313)
  [2011-02-01] ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเตาเผาศพไร้มลพิษ ช่วงที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 357)
  [2011-01-31] ประกาศ อบต.กระบี่น้อย เรื่องแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลฯ (อ่าน 295)
  [2011-01-31] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางเพื่อทัศนะศึกษาดูงานภาคก (อ่าน 405)
  [2011-01-31] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบร (อ่าน 303)
  [2011-01-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องชำระภาษีโรง (อ่าน 326)
  [2011-01-12] ประกาศเรื่อง ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557  (อ่าน 333)
  [2011-01-10] ประกาศสอบราคาจ้างโครงกก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง (อ่าน 309)
  [2011-01-05] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งดวงโคมส่องสว่างในพื้นที่ตำบ (อ่าน 367)
  [2011-01-05] ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔ (อ่าน 302)
  [2010-12-22] ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 398)
  [2010-12-17] ประกาศแต่งตั้งตลาดกลาง (อ่าน 301)
  [2010-12-14] การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (อ่าน 331)
  [2010-12-14] โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 453)
  [2010-12-02] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (อ่าน 325)
  [2010-11-22] รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้ง3 (อ่าน 331)
  [2010-11-22] รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 2 (อ่าน 291)
  [2010-11-22] รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 (อ่าน 262)
  [2010-11-15] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะ (อ่าน 311)
  [2010-11-09] ประกาศผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 323)
  [2010-11-02] แจ้งเตือนภัย พายุดีเปรสชั่น (อ่าน 346)
  [2010-11-01] คัดเลือกนักฟุตบอล ทีม อบต.กระบี่น้อย (อ่าน 403)
  [2010-11-01] เตื่อนภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก (อ่าน 302)
  [2010-10-27] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 381)
  [2010-10-27] สรุปรายงานโครงการ (อ่าน 310)
  [2010-10-20] รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2553  (อ่าน 333)
  [2010-10-20] สรุปรายงานทางการเงิน 2553 (รายรัย - จ่าย) (อ่าน 343)
  [2010-10-11] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 373)
  [2010-09-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง  (อ่าน 355)
  [2010-09-09] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูล จ้างเห (อ่าน 333)
  [2010-09-09] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จ้างเ (อ่าน 480)
  [2010-08-31] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา (อ่าน 320)
  [2010-08-26] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา (อ่าน 323)
  [2010-08-24] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา (อ่าน 306)
  [2010-08-24] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา (อ่าน 324)
  [2010-08-19] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถ (อ่าน 529)
  [2010-08-17] ประกาศผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 433)
  [2010-08-06] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (อ่าน 474)
  [2010-08-05] ผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 395)
  [2010-08-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กท (อ่าน 291)
  [2010-08-02] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 320 ชุด (อ่าน 387)
  [2010-07-22] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 289)
  [2010-07-22] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหน้าชิง-บ้านหนองพ (อ่าน 311)
  [2010-07-22] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยรากไม้ หมู่ที (อ่าน 288)
  [2010-07-22] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเ (อ่าน 318)
  [2010-07-22] ทดสอบ (อ่าน 290)
  [2010-07-20] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 (อ่าน 288)
  [2010-07-14] การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 401)
  [2010-07-13] ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ (ฟรี) (อ่าน 282)
  [2010-05-24] โปรแกรมการแข่งขันกีฬากระบี่น้อยเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 (อ่าน 419)
  [2010-05-21] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเตาเผ (อ่าน 380)
  [2010-05-21] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จ้างเห (อ่าน 380)
  [2010-05-20] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (อ่าน 725)
  [2010-05-18] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที (อ่าน 272)
  [2010-05-18] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข (อ่าน 285)
  [2010-05-14] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงกา (อ่าน 293)
  [2010-05-14] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงกา (อ่าน 330)
  [2010-05-14] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงก (อ่าน 334)
  [2010-05-03] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคา (อ่าน 657)
  [2010-04-19] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อ (อ่าน 581)
  [2010-04-07] ระเบียบ อบต.ว่าด้วยประมาลจริยะธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายปริหาร (อ่าน 368)
  [2010-04-02] เชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (อ่าน 304)
  [2010-03-26] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอ (อ่าน 309)
  [2010-03-26] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ (อ่าน 315)
  [2010-03-17] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดลางสายโรงเรียนหว่างคล (อ่าน 326)
  [2010-03-17] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อยเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับพื้นที่และถมดินเพื่อก่อสร้างสนาม (อ่าน 307)
  [2010-02-10] ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2553 (อ่าน 312)
  [2010-02-08] ประกาศสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 744)
  [2010-02-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อยเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพรินเตอร์สำ (อ่าน 374)
  [2010-01-29] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 492)
  [2010-01-20] รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา (อ่าน 605)
  [2010-01-15] การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน 2554-2556 (อ่าน 461)
  [2010-01-15] การติดตามและประเมินผลแผน 2552 (Dowload file)  (อ่าน 423)
  [2010-01-08] เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 (ห้างบิ๊กซี) (อ่าน 336)
  [2009-12-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 639)
  [2009-12-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 1054)
  [2009-12-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 367)
  [2009-12-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย (อ่าน 449)
  [2009-11-13] ประกาศเรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3,7,8,และ (อ่าน 368)
  [2009-11-13] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ โรงเรียนวัดโพธิ (อ่าน 431)
  [2009-10-13] ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน  (อ่าน 388)
  [2009-10-08] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ 3 (อ่าน 501)
  [2009-09-03] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายคลองบางเตย หมู่ที่ 6 (อ่าน 393)
  [2009-09-03] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน หมู่ที่ 6 (อ่าน 441)
  [2009-08-11] ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ครั้งที่ 2  (อ่าน 466)
  [2009-08-05] ประกาศ ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  (อ่าน 351)
  [2009-08-05] ประการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนไม้แก้ว หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 4 (อ่าน 381)
  [2009-08-05] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนาไสลุ่มหมู่ที่ 9 (อ่าน 398)
  [2009-07-23] ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (อ่าน 331)
  [2009-07-16] ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง (อ่าน 353)
  [2009-07-13] เชิญร่วมงานฌาปนกิจ (อ่าน 365)
  [2009-07-03] ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์และแผน 3 ปี พ.ศ.2553-2557 (Dowload เอกสารได้) (อ่าน 334)
  [2009-06-19] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่อบต.กระบี่น้อย  (อ่าน 509)
  [2009-06-17] ร่วมชมและเชียร์ กีฬากระบี่น้อยเกมส์ (dowload โปรแกรมการแข่ง) (อ่าน 411)
  [2009-04-21] ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน  (อ่าน 343)
  [2009-04-07] ขอเชิญร่วมงาน วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ วีนที่ 9 เม.ย. 2552 (อ่าน 364)
  [2009-03-23] ร่วมเชียร์ ทีมอบต.กระบี่น้อย การแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพต้านภัยยาเสพติด  (อ่าน 386)
  [2009-03-23] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย จำนวน 1 (อ่าน 464)
  [2009-03-10] ประกาศ การขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้  (อ่าน 470)
  [2009-03-02] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องทำงานผู้บริหาร  (อ่าน 334)
  [2009-02-25] ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 1139)
  [2009-01-06] บันชีสรุปโครงการแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552 (Dowload file) (อ่าน 381)
  [2009-01-06] ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2552(Dowload file) (อ่าน 362)
  [2008-12-23] ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน  (อ่าน 353)
  [2008-12-02] ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการอื่น (อ่าน 680)
  [2008-10-29] ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน (ครั้งที่ 2) (อ่าน 353)
  [2008-10-27] ไปเลือกตั้ง สมาชิกสถาฯ หมู่ที่ 1 (อ่าน 390)
  [2008-10-09] ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน  (อ่าน 349)
  [2008-10-09] เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (อ่าน 361)
  [2008-09-04] ผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ กระบี่น้อย (อ่าน 439)
  [2008-08-25] ไปเลือกตั้ง อบต. กันเถอะ (อ่าน 384)
  [2008-08-05] ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (อ่าน 523)
  [2008-07-24] ประกาศเรื่อง รายงานผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง (อ่าน 394)
  [2008-07-09] แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 dowload เอกสาร (อ่าน 369)
  [2008-07-09] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554(Dowload) (อ่าน 345)
  [2008-06-30] ประกาศเรื่อง รายงานผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 380)
  [2008-06-28] ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 356)
  [2008-06-28] ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 332)
  [2008-06-28] ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ( สำเร็จรูป ) ซอยใจดี หมู่ที่ 11 บ้านนานอ (อ่าน 343)
  [2008-06-28] ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหน้าชิง (ครั้งที่ 2) (อ่าน 333)
  [2008-06-10] ประกาศเรื่อง ผลการสอบราคาจ้างโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 344)
  [2008-06-04] ประกาศเรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายท่อเมนและจุดจำหน่ายน้ำ (อ่าน 388)
  [2008-06-04] ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 340)
  [2008-05-21] ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน (ครั้งที่ 2) (อ่าน 328)
  [2008-04-30] แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 (อ่าน 437)
  [2008-04-04] ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหน้าชิง (อ่าน 361)
  [2008-04-04] ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ( สำเร็จรูป ) ซอยใจดี หมู่ที่ 11 (อ่าน 339)
  [2008-04-04] ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เรียง (อ่าน 375)
  [2008-03-20] ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ,คนงานทั่วไป) (อ่าน 411)
  [2008-03-18] กำหนดจัดงานผู้สูงอายุประจำปี 2551 อบต.กระบี่น้อย (อ่าน 324)
  [2008-03-18] รับสมัครฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (อ่าน 340)
  [2008-03-18] รับโอนพนักงานจัดเก็บรายได้2-4 (อ่าน 369)
  [2008-03-12] ร่วมชม และเชียร์การแข่งขันกีฬาประจำตำบล กระบี่น้อยเกมส์ 2551 (อ่าน 354)
  [2008-02-28] ประกาศเรื่อง ผลการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (อ่าน 365)
  [2007-12-19] ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 403)
  [2007-12-14] ประกาศ เรื่องการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 329)
  [2007-12-14] ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 404)
  [2007-11-16] ประกาศเรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 7 โครงการ (อ่าน 574)
  [2007-11-16] ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 347)
  [2007-11-02] ประกาศเรื่อง แก้ไขประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 โครงการจัดซื (อ่าน 368)
  [2007-11-02] ประกาศ เรื่อง รายงานผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 372)
  [2007-10-31] ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 342)
  [2007-10-31] ประกาศ เรื่องการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 344)
  [2007-10-19] ประกาศเรื่อง แก้ไขประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550 (อ่าน 367)
  [2007-10-19] ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน (อ่าน 353)
  [2007-10-15] ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 323)
  [2007-10-15] ประกาศเรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อ่าน 380)
 
Hit counter
23591
Users online
01
Page loadtime:
0_4639
© 2007 http://www.krabinoi.go.th
โทรศัพท์ 075-652779, โทรสาร 075-652780
You can send your comment to webmaster@krabinoi.go.th