หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ประธานชุมชน 13 ชุมชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
     
   
 
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
086 0600060
 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการบริหารและการดำเนินงานให้เป็นไปใน...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พบปะพูดคุย ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาก...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิด โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดใน...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
#ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย #ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งจาดเข้าร่วมการประกวด ใน”โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ได้ที่ กองการศึกษา (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 (ในวันเวลาราชการ) 📍ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยด้านล่าง⬇️ (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 1/25666  (ดู : 16)
ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566  (ดู : 10)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย งานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 11)
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  (ดู : 225)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำจาน - ท่าเรือ หมูที่ 2 (ดู : 15)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2567 (ดู : 15)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) (ดู : 24)
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา (Q&A) สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย คลิ๊กที่นี่


ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 29)
ประกาศรับสมััครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 119)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต.ผช.นักจัดการงานทั่วไป,ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผช.จพง.ประปา,ผช.นายช่างไฟฟ้า (ดู : 154)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.กระบี่น้อย  
    หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบฟอร์ม) (ดู : 415)
    คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 386)
    ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลิอกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) (ดู : 347)
    #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลกระบี่น้อย #เขตเลือกตั้งที่2 (ดู : 396)
 
 
     
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs