หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.กระบี่น้อย
หัวข้อ วันที่
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบฟอร์ม) (ดู : 376) 5 มี.ค. 2564
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 347) 4 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลิอกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) (ดู : 311) 1 มี.ค. 2564
#ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลกระบี่น้อย #เขตเลือกตั้งที่2 (ดู : 352) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลกระบี่น้อย #เขตเลือกตั้งที่1 (ดู : 237) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (ดู : 233) 19 ก.พ. 2564
คู่มือสื่อมวลชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 220) 12 ก.พ. 2564
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ดู : 253) 9 ก.พ. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (ดู : 236) 5 ก.พ. 2564
ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย #ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 225) 4 ก.พ. 2564
ประกาศรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย #ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 219) 4 ก.พ. 2564
ใบสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (ดู : 340) 4 ก.พ. 2564
การแต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาล (ดู : 226) 4 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (ดู : 253) 1 ก.พ. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (ดู : 238) 1 ก.พ. 2564
#ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 226) 12 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs