หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 11 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :
#การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
นายอุดม เจริญพร ประธานสภาเทศบาล มอบหมายให้นายสมนึก สืบสุข รองประธานสภาเทศบาล เป็นประธาน เปิดการประชุม โดยมีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมครบองค์ประชุม และที่ประชุมสภาเทศบาลฯได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆดังนี้
#ขอความเห็นชอบรับมอบ
🔻-โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านหน้าชิง หมู่ที่ 1 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
🔻🔻-โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 3 โครงการ
#ขออนุมัติ
🔻-โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 4,700 บาท (กองช่าง)
🔻🔻-โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จำนวน 15 รายการ งบประมาณ 764,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ), (สำนักปลัดเทศบาล), (กองการศึกษา)
#ขอความเห็นชอบ ในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสำรองในการเริ่มดำเนินกิจการ #สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เพื่อป้องกันเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน ซึ่งที่ประชุมสภาฯ มีมติ ไม่เห็นชอบให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ดำเนินการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสำรองในการดำเนินกิจการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 4 เสียง #จึงไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกระบี่น้อยได้
โดยมี  นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย นายนรินทร์ หาญชนะ ,นายสิทธิโชค สะสม รองนายกเทศมนตรี นางสาวอรพิมล ศรีเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุรสิทธิ์ มาลาตี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
 
📸ภาพเพิ่มเติม
 
📽วีดิโอถ่ายทอดสด
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs