สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต

ปลัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

  • วิสัยทัศน์

    "มุ่งสู่การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการเพื่อให้ชาวกระบี่น้อย มีความก้าวหน้าทัดเทียมอย่างยั่งยืน"

ข่าวสารชาวทต.กระบี่น้อย

กิจกรรมชาวทต.กระบี่น้อย

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง ทต.กระบี่น้อย เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)