ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
28
25 กันยายน 2566

#การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
นายอุดม เจริญพร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธาน เปิดการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมครบองค์ประชุม
ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนจำนวน 4  โครงการ งบประมาณ 2,274,342.90 บาท และอนุมัติให้กันเงิน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
1.#โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองเนียง-หลังโลตัส หมู่ที่ 12 งบประมาณ 109,400 บาท
2.#โครงการซ่อมแซมซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 -หมู่ที่ 10 งบประมาณ 1,283,830.06 บาท 
3.#โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกระบี่ใหญ่-บางขนุน หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 3) งบประมาณ 401,000 บาท และ 
4.#โครงการซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 1 หมู่ที่5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 งบประมาณ 480,072.84 บาท
#โดยมี นายนรินทร์ หาญชนะ  ,นายสิทธิโชค สะสม (รองนายกเทศมนตรี) นางสาวอรพิมล ศรีเพชร (เลขานุการนายกเทศมนตรี) นายสุรสิทธิ์ มาลาตี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
#โดยมี นายนรินทร์ หาญชนะ ,นายสิทธิโชค สะสม(รองนายกเทศมนตรี) นางสาวอรพิมล ศรีเพชร (เลขานุการนายกเทศมนตรี) นายสุรสิทธิ์ มาลาตี (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
 
📸ภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/krabinoi.go.th/posts/pfbid065L3BnyVocsQbC1rB3RzMXDYyyzyvYqhjTbun3MNBW41y6DjfdGiB6NneMkxGiRZl