ภาพกิจกรรม
ขบวนแห่จาด “วันสารทเดือนสิบเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

ขบวนแห่จาด “วันสารทเดือนสิบเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

32

7 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิด #โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2567

พิธีเปิด #โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2567

34

7 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พบปะพูดคุย ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

พบปะพูดคุย ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

30

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการบริหารและการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการบริหารและการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

36

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1/2566

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1/2566

28

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิด โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

พิธีเปิด โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

29

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

28

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับรายงานจากกลุ่มงานระบาดโรงพยาบาลกระบี่

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับรายงานจากกลุ่มงานระบาดโรงพยาบาลกระบี่

26

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

20

23 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินภาวะสุขภาพและแก้ไขภาวะการขาดสารอาหารในเด็กปฐมวัย เยี่ยมประเมินภาวะผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินภาวะสุขภาพและแก้ไขภาวะการขาดสารอาหารในเด็กปฐมวัย เยี่ยมประเมินภาวะผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด

16

22 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกำหนดแนวทางการออกเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่ สปก.

ประชุมกำหนดแนวทางการออกเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่ สปก.

13

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกำหนดแนวทางการออกเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่ สปก.

ประชุมกำหนดแนวทางการออกเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่ สปก.

19

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ครั้งที่6/2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ครั้งที่6/2566

19

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลกระบี่น้อย พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 13ชุมชน

การประชุมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลกระบี่น้อย พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 13ชุมชน

19

20 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ เยี่ยมติดตาม ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

ลงพื้นที่ เยี่ยมติดตาม ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

16

20 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

25

19 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ ซ่อมแซม ถนนสายบ้านไร่ คลองเนียง หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ลงพื้นที่ ซ่อมแซม ถนนสายบ้านไร่ คลองเนียง หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

23

18 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินภาวะสุขภาพและแก้ไขภาวะการขาดสารอาหารในเด็กปฐมวัย เยี่ยมประเมินภาวะผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินภาวะสุขภาพและแก้ไขภาวะการขาดสารอาหารในเด็กปฐมวัย เยี่ยมประเมินภาวะผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด

24

18 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับรายงานจากกลุ่มงานระบาดโรงพยาบาลกระบี่

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับรายงานจากกลุ่มงานระบาดโรงพยาบาลกระบี่

26

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566

26

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...