ภาพกิจกรรม
พิธีเปิด โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ
121
26 กันยายน 2566

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30. ณ ห้องประชุมกระบี่น้อย 1 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย 
🌟นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง (นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ 
🌟🌟โดยมีนางสุภานันท์ เจริญพานิช (รองปลัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสายตา และหากมีผลการตรวจ คัดกรอง พบความผิดปกติ จะได้รับตรวจยืนยัน ติดตาม ประเมินกับจักษุแพทย์ และให้ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติได้รับ แว่นตา และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
🌟🌟🌟สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย “กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคทางตาการดูแลสุขภาพดวงตาและกิจกรรมการตรวจวัดสายตา” โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 - 75 ปี ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ทั้ง 13 ชุมชน
รวมทั้งสิ้น 300 คน กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26 - 27 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 150 คน
#รุ่นที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จาก ชุมชนบ้านน้ำจาน, ชุมชนบ้านโพธิ์เรียง, ชุมชนบ้านหว่างคลองแขก, ชุมชนบ้านทับหัวกา, ชุมชนบ้านห้วยเหรียง, ชุมชนบ้านหว่างคลองไทย และชุมชนบ้านนาตีน
🌟🌟🌟🌟ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย และขอขอบคุณวิทยากร คุณสุมาลี หอศิริธรรม พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติทางตา ที่มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรบในครั้งนี้
 
📸ภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/krabinoi.go.th/posts/pfbid02fwh36RmkdcYMQxXkmb2B2B2StzzYNTUn55ovjzA7DKXX1q7XjR7JoczQMU5mRXY1l