ภาพกิจกรรม
พบปะพูดคุย ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ
30
27 กันยายน 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30. ณ ห้องประชุมกระบี่น้อย 1 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย 
🌟นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง (นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย) พบปะพูดคุย ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ
🌟🌟สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็น “กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคทางตาการดูแลสุขภาพดวงตาและกิจกรรมการตรวจวัดสายตา” โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 - 75 ปี ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ทั้ง 13 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 300 คน กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26 - 27 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 150 คน
ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 #รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จาก ชุมชนบ้านหน้าชิง, ชุมชนบ้านกระบี่น้อย,ชุมชนบ้านเขาตั้ง, ชุมชนบ้านสองแพรก, ชุมชนบ้านนานอก และชุมชนบ้านคลองเนียง 
🌟🌟🌟ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย และขอขอบคุณวิทยากร คุณสุมาลี หอศิริธรรม พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติทางตา ที่มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรบในครั้งนี้
 
📸ภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/krabinoi.go.th/posts/pfbid0q25u7k8ieNNrgLJbncWb7HF4SdrpH4iTPjpBXSby4QkMjiM8j7S6XpD3gzW98BfHl