แผนพัสดุประจำปี
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
26 พฤษภาคม 2566

29


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
9 มิถุนายน 2565

140


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
11 พฤศจิกายน 2564

200


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

699


 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8

.................................................

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี   ๒๕๕8 เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามลำดับความสำคัญและความจำเป็น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพได้ผลคุ้มค่า  รายละเอียดตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8แนบท้ายประกาศนี้

 

                   จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  22 เดือนตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7

 

 

 

(นายโชคนรินทร์  ขาวเหลือง)

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย

 

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
30 พฤศจิกายน 542

576


 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9

.................................................

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี   ๒๕๕9 เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามลำดับความสำคัญและความจำเป็น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพได้ผลคุ้มค่า  รายละเอียดตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9แนบท้ายประกาศนี้

 

                   จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  28 เดือนตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕8

 

 

 

(นายโชคนรินทร์  ขาวเหลือง)

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย

 

 

 

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
30 พฤศจิกายน 542

702


 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

.................................................

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี   2560 เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามลำดับความสำคัญและความจำเป็น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพได้ผลคุ้มค่า  รายละเอียดตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 แนบท้ายประกาศนี้

 

                   จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2559

 

 

 

(นายโชคนรินทร์  ขาวเหลือง)

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ