แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับภาษาไทย)
21 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
21 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2566-2570
31 ตุลาคม 2565

94


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พ.ศ.2566-2570)
30 กันยายน 2565

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 มีนาคม 2565

167


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปีงบประมาณ 2565
15 มีนาคม 2565

138


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
การประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจําปีพ.ศ. 2565
1 มีนาคม 2565

157


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2565
7 มกราคม 2565

130


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

รายงานผลการดำเนินงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 64 รอบ 12 เดือน
1 พฤศจิกายน 2564

190


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561-2565
23 กันยายน 2564

184


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561-2565
23 กันยายน 2564

202


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปีงบประมาณ 2564
26 เมษายน 2564

371


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 เมษายน 2564

338


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
สรุปผลการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจําปีพ.ศ. 2564
5 เมษายน 2564

387


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
5 เมษายน 2564

370


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 เมษายน 2564

325


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ 3เดือน
19 มิถุนายน 2563

318


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี 2563
11 มิถุนายน 2563

343


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
สรุปผลการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจําปีพ.ศ. 2563
8 มิถุนายน 2563

328


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2562
5 มิถุนายน 2563

319


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ