ข้อมูลพื้นฐาน
วัดสุวรรณธาราราม ม.9
30 พฤศจิกายน 544

1199


 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 544

170


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
มัสยิดนูรุลอิสลามียะห์ ม.12
30 พฤศจิกายน 542

842


 

โรงเรียนทุ่งพะยอม
30 พฤศจิกายน 542

1069


 

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกระบี่น้อย)
30 พฤศจิกายน 542

2534


 

โรงเรียนบ้านเขาตั้ง
30 พฤศจิกายน 542

745


 

โรงเรียนบ้านนานอก
30 พฤศจิกายน 542

1519


 

โรงเรียนบ้านน้ำจาน
30 พฤศจิกายน 542

1267


 

โรงเรียนบ้านหว่างคลอง
30 พฤศจิกายน 542

1090


โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
30 พฤศจิกายน 542

1636


วัดกระบี่น้อย ม.6
30 พฤศจิกายน 542

1950


 

วัดโพธิ์เรียง ม.3
30 พฤศจิกายน 542

894


 

สภาพทางเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

1957


สภาพทางเศรษฐกิจ
        อาชีพ     อาชีพที่สำคัญของตำบล ได้แก่ การเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการประมง

    - เกษตรกรรม โดยทั่วไปพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ยางพารา   ปาล์มน้ำมัน   ข้าว  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์   มะพร้าว ไม้ผล ได้แก่ เงาะ ส้มโอ ลองกอง ขนุน  สะตอ   ทุเรียน เป็นต้น
    - การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค    และจำหน่าย ที่นิยม เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกรแพะ   ไก่ เป็ด เป็นต้น
    -  การประมง ประมงน้ำจืดได้แก่การเลี้ยงปลาในบ่อ เช่น ปลาดุก ปลานิล
    -  อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป  ผล ผลิตต่อเนื่องทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆโรงรมควันยาง พารา โรงเตาถ่าน โรงงานแก๊ส โรงงานผลิตเสาเข็ม เป็นต้น

สภาพทางสังคม / ศาสนา

•  การศึกษา
         - โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
         - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
         - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
•  สถาบันและองค์กรศาสนา
         - วัดและสำนักสงฆ์ 5 แห่ง
          - มัสยิด 7 แห่ง
         - ศาลเจ้า 3 แห่ง
•  สาธารณสุข
          - สถานีอนามัยประจำตำบล หรือ หมู่บ้าน 2 แห่ง
•  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             สถานีตำรวจ ( ป้อมยาม ) 1 แห่ง
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
             การคมนาคมจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อยเข้าตัวอำเภอเมืองโดยใช้เส้นทางการคมนาคมสายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  4 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีทางเข้า 2 ทาง คือ  เส้นทางสายบ้านน้ำจาน - เขา
พนม ซึ่งเลยผ่านทางเข้าวัดถ้ำเสือมา อีกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยเลี้ยวซ้ายทางเข้าบ้านกระบี่น้อย ระยะทางประมาณ
8 กิโลเมตร โดยมีรถประจำ ทางสายในเมือง - เขาพนม วิ่งผ่านเส้นทางนี้
การโทรคมนาคม
             - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ( เอกชน ) 2 แห่ง
             - โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่     11   เลขหมาย
             - โทรศัพท์ที่ทำการ อบต . กระบี่น้อย 1 เลขหมาย
การไฟฟ้า
              - มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
              - ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 130 จุด ครอบคลุมถนน 35 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
              - ฝาย 7 แห่ง
              - บ่อน้ำตื้น 25 แห่ง
              - บ่อโยก 15 แห่ง
              - สระเก็บน้ำ 5 แห่ง
              - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
             - ป่าไม้
             - แหล่งน้ำธรรมชาติ ( น้ำตก )
             - ลำน้ำ / ลำห้วย 20 แห่ง
             - บึง / หนองน้ำ 15 แห่ง

 

มัสยิดเขาตั้ง ม.8
30 พฤศจิกายน 542

2582


 

แผนที่ตำบลกระบี่น้อย
30 พฤศจิกายน 542

2436


แผนที่ตำบลกระบี่น้อย ตามเอกสารแนบ

มัสยิดนานอก ม.11
30 พฤศจิกายน 542

935


 

มัสยิดน้ำจาน ม.2
30 พฤศจิกายน 542

773


 

มัสยิดหว่างคลอง ม.4
30 พฤศจิกายน 542

762


 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตีน
30 พฤศจิกายน 542

1606