แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม )
28 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)
19 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2567
21 สิงหาคม 2566

10


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
24 มกราคม 2566

65


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566
25 ตุลาคม 2565

60


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 เมษายน 2564

356


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 มกราคม 2563

382


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 มกราคม 2563

377


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 เมษายน 2562

419


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
29 ตุลาคม 2561

385


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 กรกฎาคม 2561

384


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรือง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ปี 2562
4 กรกฎาคม 2561

397


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

682


ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8

.................................................

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี   ๒๕๕8  เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพได้ผลคุ้มค่า  รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8 แนบท้ายประกาศนี้

 

                   จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕7

 

 

 

(นายโชคนรินทร์  ขาวเหลือง)

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย

 

 

เอกสารแนบ
ประกาศแผ่นปฎิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปี 2559
30 พฤศจิกายน 542

599


 

 

 

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9

.................................................

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี   ๒๕๕9  เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพได้ผลคุ้มค่า  รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9 แนบท้ายประกาศนี้

 

                   จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   28   เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8

 

 

 

(นายโชคนรินทร์  ขาวเหลือง)

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย

 

 

 

 

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
30 พฤศจิกายน 542

646


 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

.................................................

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลกระบี่น้อย  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี   2560  เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพได้ผลคุ้มค่า  รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 แนบท้ายประกาศนี้

 

                   จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   26   เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2559

 

 

 

(นายโชคนรินทร์  ขาวเหลือง)

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (คตง)
30 พฤศจิกายน 542

518


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
30 พฤศจิกายน 542

491


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

564


รายละเอียดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ