คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11 เมษายน 2566

28


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
คู่มือระบบประปาหมู่บ้านของ อปท.
5 เมษายน 2566

27


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
คู่มือการจัดตั้ง ยุบ รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 เมษายน 2566

27


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
3 เมษายน 2566

27


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 เมษายน 2563

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของอปท.
2 เมษายน 2563

29


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม
2 เมษายน 2563

31


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2 เมษายน 2563

29


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ