แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/คู่มือการปฎิบัติรับเรื่องร้องเรียนทุจริต
12 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16 ตุลาคม 2566

54


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ