รายงานทางการคลัง
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
16 มีนาคม 2566

94


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 เมษายน 2565

189


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
21 กุมภาพันธ์ 2565

200


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 เมษายน 2564

322


ตามรายละเอียดที่แนบ 

เอกสารแนบ
รายงานแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
5 เมษายน 2564

330


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
14 ธันวาคม 2563

201


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานการตรวจสอบงบการเงินหน่วยงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 ธันวาคม 2563

210


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6เดือน
20 พฤษภาคม 2563

342


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 เมษายน 2563

334


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 เมษายน 2562

387


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
25 มกราคม 2562

452


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561
12 ตุลาคม 2561

372


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2561
12 ตุลาคม 2561

381


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11 ตุลาคม 2561

386


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2560
17 ตุลาคม 2560

374


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2560
17 ตุลาคม 2560

369


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 ตุลาคม 2560

359


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
30 พฤศจิกายน 542

651


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ