รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
5 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2566
29 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
4 เมษายน 2566

52


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบวีดีทัศน์)
29 ธันวาคม 2565

70


ตามลิ้งค์ที่แนบมาด้วย https://www.youtube.com/watch?v=o3bUdignHlo

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
7 ธันวาคม 2565

98


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565
2 ธันวาคม 2565

79


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
8 เมษายน 2565

174


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ธันวาคม 2564

212


รายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564
26 พฤศจิกายน 2564

121


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ตุลาคม 2564

194


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 สิงหาคม 2564

212


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
5 เมษายน 2564

340


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563
3 ธันวาคม 2563

320


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563
3 ธันวาคม 2563

315


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 สิงหาคม 2563

261


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
22 มิถุนายน 2563

346


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2562
27 ธันวาคม 2562

387


ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 ธันวาคม 2562

369


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2562
25 ธันวาคม 2562

357