ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.กระบี่น้อย
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลิอกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม ฉบับที่1)
1 มีนาคม 2564

2019


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย