ข่าวสารภายใน
ประกาศการแบ่งงานและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
27 มกราคม 2566

1115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการแบ่งงานและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ได้ที่นี่