รายงานสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk -in)ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-SERVICE) ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี 2566
5 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานจำนวนผู้มาขอใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2566
5 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ6เดือน)
12 เมษายน 2566

39


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10 เมษายน 2566

24


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565
3 ตุลาคม 2565

66


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานจำนวนสถิติผู้มาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี พ.ศ.2564
24 พฤษภาคม 2565

144


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)
1 เมษายน 2565

196


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2564

181


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงาน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563
5 เมษายน 2564

335


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (ต.ค.2562 - เม.ษ.2563)
3 กรกฎาคม 2563

352


สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

                      งานทะเบียน (สำนักปลัด)

ายการ/เดือน

ต.ค 62

พ.ย 62

ธ.ค 62

ม.ค 63

ก.พ 63

มี.ค 63

เม.ย 63

พ.ค 63

มิ.ย 63

ก.ค 63

ส.ค 63

ก.ย 63

รวม

สำนักปลัด

                         

ย้ายเข้า

124

158

99

102

79

0

0

179

       

741

ย้ายออก

58

64

84

76

96

0

0

83

       

461

แจ้งตาย

3

4

4

3

3

0

0

5

       

22

ขอบ้านเลขที่

164

29

9

12

14

0

0

47

       

247

แก้ไขรายการบุคคลและบ้าน

29

27

15

22

27

0

0

13

       

133

คำร้องทั่วไป

37

35

20

50

42

0

-

-

       

204

รวม

1,808

กองคลัง

                         

จดทะเบียนพาณิชย์

6

5

4

6

6

6

4

3

       

40

เปลี่ยนแปลงทะเบียนพานิชย์ชย์

-

1

-

2

1

1

1

2

       

7

เลิกทะเบียนพานิชย์

2

1

1

1

3

1

--

1

8

6

12

 

10

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออนุญาติก่อสร้าง

5

13

12

10

13

7

9

5

 

 

 

 

74

รวม

รวมผู้มาขอใช้บริการ

74

1,939
 

 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี พ.ศ.2562
4 ตุลาคม 2562

380


สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี พ.ศ.2562 

เอกสารแนบ
รายงาน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562

399


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
สรุปผล ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ ของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี พ.ศ.2562
16 สิงหาคม 2562

325


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (ต.ค.2561 - มี.ค.2562)
1 เมษายน 2562

391


สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
 
ายการ/เดือน ต.ค 61 พ.ย 61 ธ.ค 61 ม.ค 62 ก.พ 62 มี.ค 62 เม.ย 62 พ.ค 62 มิ.ย 62 ก.ค 62 ส.ค 62 ก.ย 62 รวมทั้งปีงบฯ
สำนักปลัด                          
ย้ายเข้า 81 101 77 73 87 102 94 113 94 70 103 94 521
ย้ายออก 18 27 20 13 22 31 7 31 17 25 18 18 131
แจ้งตาย 10 6 5 7 7 15 7 5 9 8 7 6 50
ขอบ้านเลขที่ 8 10 5 15 5 12 5 16 11 11 14 19 55
แก้ไขรายการบุคคลและบ้าน 31 27 5 7 15 21 6 22 22 46 9 29 106
คำร้องทั่วไป 37 35 20 50 42 81 59 37 56 60 58 63 265
รวม 1,128
กองคลัง                          
จดทะเบียนพาณิชย์ 8 6 5 7 5 5 1 8 9 7 5 5 36
กองช่าง                          
ขออนุญาตก่อสร้าง 15 5 11 7 9 12 10 9 8 6 12 6 59
รวมผู้มาขอใช้บริการ 1523

รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
5 ตุลาคม 2561

461


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พฤศจิกายน 542

520


                      ต.ค 60  lพ.ย 60 lธ.ค 60 lม.ค 61 lก.พ.61 l มี.ค 61 lเม.ย 61 lพ.ค 61 l มิ.ย 61 lก.ค 61 lส.ค. 61lก.ย 61                                 

สำนักปลัด        

ย้ายเข้า             76      l   109   l    74     l    73    l     95   l   101    l    94     l   113    l   94     l    70    l  103     l   94   

ย้ายออก            16     l     27   l    19     l   13     l   12     l     38    l      7     l     31    l   17     l    25    l    18     l   18

แจ้งตาย            10      l    6     l      5     l      7    l     7     l     15    l      7     l      5     l     9     l      8    l      7     l     6

ขอบ้านเลขที่       8      l    10   l      5     l   15     l     5     l     12    l      5     l     16    l    11     l    11    l    14     l   19

แก้ไขรายการ     31     l     29   l      5     l      7    l   11     l     21    l      6     l     22    l    22  l    46       l    9  l  29

บุคคลและบ้าน

คำร้องทั่งไป      46      l    39    l      22   l   56   l     42    l     85    l      59    l    37     l    56   l    60   l      58    l     63

                                                                      รวม  2,418 ราย

กองคลัง

งานทะเบียน        9          5    l       5         4    l     5     l     5       l      1      l      8    l      9    l      7   l      5     l     5

พาณิชย์

                                                                        รวม  68   ราย

 

กองช่าง           

พาณิชย์               9           5    l       5         4    l     5     l     5       l      1      l      8    l      9    l      7   l      5     l     5

                                                                         รวม 106  ราย

 

รวมผู้มาใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น   2,592    บาท

 

รายละเอียดต่างๆ สามารถดาวโหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง........

เอกสารแนบ